ISBN 1521716013 Zoomen

Mystery Weekly Magazine: July 2017 (Mystery Weekly Magazine Issues, Band 23)

Melanie Atherton AllenThom BennettTom TolnayJ. Michael MajorTapanga KoeKevin Z. GarveyBruce HarrisPeter DiChellisRhonda Howard